ChromosOmics - Database
tl_files/tiny_templates/Bilder
            TL/sSMC-book.jpg

tl_files/tiny_templates/Bilder
             TL/sSMC/kl-sSMC.jpg
Icon by Leon Liehr                  
tl_files/tiny_templates/Bilder
            TL/hetmorh-book.jpg

                                            - Patient and user information -                                           

Information for families (in 25 languages)

patient support groups related to sSMC
UNIQUE = rare chromosome disorder support group: http://www.rarechromo.org/
Email: info@rarechromo.org
Helpline: +44(0)1883 723356 
developed several leaflets in connection with sSMCArab/ Egypt

Armenian

Chinese

Croatian

Czech

Danish

Dutch

Finnish

French

German

Greek

Hebrew

Hungarian

Indian

Italian

Japanese

Polish

Portuguese

Russian

Serbian

Slovak

Spanish

Swedish

Turkish

Figures and legends only provided in English version

______________________________________________________________________________
  Small supernumerary marker chromosomes (sSMC)

The constitutional karyotype of human consists of 46 chromosomes (46,XX or 46,XY).
Each chromosome is present twice, apart from the X- and Y-chromosome in male.
In summary there are 24 different human chromosomes (1-22 and X and Y). See Fig. 1.

However, about 3 million individuals of the whole human population (7 billion) do not have 46 but 47 chromosomes,
i.e. 46 normal chromosomes and one small supernumerary marker chromosome (47,XX,+mar or 47,XY,+mar).

These small supernumerary marker chromosomes (= sSMC) can originate from
each of the 24 human chromosomes and have different shapes. See Fig. 2.

About 70% of the cases with sSMC are de novo, 30% are inherited within a family.
About 30% of the carriers of a sSMC are clinically abnormal, 70% are clinically normal.
Thus, the name 'patient with a sSMC' summarizes a very heterogeneous group of persons/patients .

The main problem in connection with sSMC appears, when the diagnosis of the sSMC presence is made prenatally.
Up to now there has not been a possibility to make clear predictions about the outcome of the pregnancy. See Fig. 3.

Presently, research is going on towards a genotype-phenotype correlation of sSMC.
This page collects all published cases with an sSMC to come nearer to this goal.

As shown below in Fig. 4 on the example of chromosome 2: there are hints that it is possible in principle (!)***
 to distinguish benign from malignant sSMC.


*** The whole story is not as simple as it is shown in this diagram for chromosome 2 as additional factors like uniparental disomy (UPD) or additional complex or cryptic rearrangements are possible, which may influence clinical outcome.

At present, we are setting up a collection of sSMC cases.

For this purpose we are looking for carriers of sSMC who would be willing to spend 10ml of peripheral blood to establish from that an immortalized cell line available for further sSMC-research (in case of interest please contact Dr. Liehr in Jena, Germany to obtain an informed consent and additional information).

All sSMC studies carried out in the Institute of Human Genetics Jena (Germany) are approved by the ethical commission of the Friedrich Schiller University (FSU) Jena, Germany - internal code 1457-12/04.
Figure 1. 46 normal chromosomes plus a small supernumerary marker chromosome = sSMC (arrow head)
Figure 2. Three possible different shapes of an sSMC - schematic drawing.
Figure 3. Until recently the only clinical correlations known between sSMC presence and clinical outcome based on data from 1998. This data is still broadly used in genetic counseling.
Figure 4. Potentially gene-dosage insensitive regions are labelled in green; potentially genedosage sensitive ones are labelled in red. Also on each chromosome sepcific subpage there are - if available - molecular data on the size of the genedosage insensitive regions.

______________________________________________________________________________
 
Translation provided by Dr. Mona Abo-Zeid, Cairo, Egypt.

______________________________________________________________________________
 

Translation provided by Dr. Hasmik Mkrtchyan and Dr. Marina Manvelyan, Yerevan, Armenia.
______________________________________________________________________________
 
Translation provided by Dr. Hui Zeng, China
______________________________________________________________________________
 Mali prekobrojni marker kromosomi = Small supernumerary marker chromosomes (sSMC)

Konstitucionalni kariotip čovjeka sastoji se od 46 kromosoma (46,XX ili 46,XY).
U somatskim stanicama prisutne su po dvije kopije od svakog kromosoma; izuzetak čini gonosomski par
kod muškarca koji se sastoji od X i Y kromosoma. Ukupno čovjek ima 24 različita kromosoma (1-22, X i Y).

Međutim, oko 2.7 miliona osoba u cjelokupnoj humanoj populaciji nema 46, već 47 kromosoma,
tj. 46 normalna kromosoma i jedan mali prekobrojni marker kromosom (47,XX,+mar ili 47,XY,+mar) (Slika 1).

Ti mali prekobrojni marker kromosomi (= sSMC) mogu biti porijeklom od bilo kojeg od
24 kromosoma čovjeka, i mogu biti različitog oblika (Slika 2).

Otprilike 60% sSMC slučajeva je de novo, a 40% ih je familijarno. Oko 30% nosioca sSMC
klinički su osobe abnormalna fenotipa, dok 70% nosioca ima normalan fenotip.
Prema tome naziv „pacijent sa sSMC“ obuhvaća vrlo heterogenu grupu osoba/pacijenata.
Glavni problem u vezi s malim prekobrojnim kromosomima nastaje kada se
sSMC dijagnosticira prenatalno. Do nedavno nije bilo moguće jasno predviđanje
ishoda trudnoće, te je jedina klinička korelacija bila zasnovana na podacima iz 1998.

Ti se podaci još uvijek koriste u genetskom savjetovanju.
U tijeku je istraživanje korelacije genotip-fenotip malih prekobrojnih marker kromosoma.

Na ovoj se web stranici sakupljaju svi publicirani slučajevi sa sSMC, da se omogući
približavanje cilju. Na svakoj podstranici je za svaki kromosom
prikazana naznaka postojanja principa (!)*** razlikovanja sSMC sa i bez štetnih posljedica po fenotip.

***Cijela priča nije tako jednostavna kao što je prikazano na dijagramima zbog mogućih dodatnih
faktora kao što su uniparentna disomija (UPD) ili kompleksna odnosno kriptična kromosomska preraspodjela, a koji mogu utjecati na klinički ishod.

Grupa Dr. Liehr Thomasa iz Jene, DE, karakterizira (na traženje) sSMC iz cijelog svijeta.
E-mail slati na adresu: Thomas.Liehr@med.uni-jena.de ili efwkliehr@yahoo.com.
Do sada smo precizno identificirali sSMC nosioca brojnih zemalja.

Nadalje, mi stvaramo kolekciju sSMC slučajeva. U tu svrhu tražimo nosioce sSMC koji su voljni
dati 10ml periferne krvi radi uspostavljanja besmrtnih staničnih linija i mogućnosti
daljneg ispitivanja sSMC. U slućaju interesa molimo kontaktirati Dr. Thomas Liehr, Jena, DE,
radi dodatnih informacija. Sve sSMC studije izvršene u Institute for Human Genetics,
FSU Jena, imaju dozvolu etičkog povjerenstva Friedrich Schiller Sveučilišta u Jeni, interni kod 1457-12/04.

Translation provided by Dr. Lukrecija Brecevic, Zagreb, Croatia
______________________________________________________________________________
 Malé nadpočetné marker chromosomy = Small supernumerary marker chromosomes (sSMC)

Normální lidský karyotyp je tvořen 46 chromosomy (46,XX nebo 46,XY).
Každý chromosom je přítomen dvakrát, kromě chromosomů X a Y u mužů.
Celkem tedy existuje 24 různých lidských chromosomů (1-22, X a Y).

Ovšem asi 2,7 miliónů jedinců z celé lidské populace nemá 46, ale 47 chromosomů,
t.j. 46 normálních chromosomů a jeden malý nadpočetný chromosom zvaný marker
(47,XX,+mar nebo 47,XY,+mar) (viz Obrázek 1).

Tyto malé nadpočetné chromosomy
(sSMC) mohou pocházet ze kteréhokoliv z 24 lidských chromosomů a mohou mít různý tvar (viz Obrázek 2).

Asi 60 % případů sSMC jsou de novo, 40 % tvoří zděděné v rámci rodiny.
Přibližně v 30 % mají nosiči sSMC klinické příznaky, 70 % je klinicky normálních.

Pojem „pacient s sSMC“ tedy zahrnuje velice heterogenní skupinu osob resp. pacientů.
Největším problémem je, když je diagnóza přítomnosti sSMC učiněna prenatálně.
Donedávna nebyla prognóza takového těhotenství jasná. Dosud jediné klinické
korelace mezi nálezy sSMC a jejich důsledky pochází z dat z roku 1998.

V genetickém poradenství se tato data stále široce používají.
V současnosti probíhá výzkum vztahu mezi genotypem sSMC a fenotypem.
Tyto stránky za tímto účelem sbírají všechny publikované případy sSMC.

Jak je ukázáno pro všechny chromosomy na jednotlivých podstránkách,
zdá se že je principiálně (!) *** možné rozlišit benigní sSMC od maligních.

*** Celý problém je složitější, než jak ukazují tato schémata, protože se uplatňují další faktory
jako uniparentální disomie (UPD) a přídatné komplexní či kryptické přestavby, které mohou výsledný klinický projev ovlivnit.

Skupina Dr. Liehra v Jeně, v Německu se v současnosti zabývá charakterizací
sSMC z celého světa. E-maily je možné psát na Thomas.Liehr@med.uni-jena.de nebo
efwkliehr@yahoo.com. Již jsme charakterizovali nosiče sSMC z mnoha zemí.

Navíc vytváříme sbírku případů sSMC. Za tímto účelem hledáme nosiče sSMC,
kteří by byli ochotní darovat 10 ml periferní krve pro vytvoření trvalé buněčné linie
dostupné pro další výzkum sSMC. V případě zájmu, prosím, požádejte Dr.
Liehra z Jeny v Německu o formulář informovaného souhlasu a další informace.

Všechen výzkum sSMC prováděný v Ústavu lidské genetiky v Jeně
(Německo) je schválen etickou komisí Univerzity Friedricha Schillera (FSU), Jena, Německo - interní číslo 1457-12/04

Translation provided by Dr. Jan Diblik, Prague, Czech Republik
______________________________________________________________________________
 Små overtallige markerkromosomer = Small supernumerary marker chromosomes (sSMC)

Menneskets naturlige/medfødte karyotype består af 46 kromosomer (46,XX eller 46,XY).
Hvert kromosom er til stede i to kopier, bortset fra X- og Y-kromosomet i manden.
I alt findes der derfor 24 forskellige menneskelige kromosomer (1-22 og X og Y).
Imidlertid har ialt omkring 2.7 mill. Individer ikke 46 men 47 kromosomer, dvs. 46
normale kromosomer og et lille overtalligt markerkromosom (47,XX,+mar eller 47,XY,+mar) (se figur 1).

Disse små overtallige markerkromosomer (= sSMC) kan udvikles fra hvert af de 24
menneskelige kromosomer og har forskellig form (se figur 2). Omkring 60 % af tilfældene med sSMC er de novo,
40 % er arvelige og ses derfor i familien. Omkring 30 % af bærerne af sSMC er klinisk unormale,
70 % er klinisk normale. Derfor omfatter navnet ”patient med sSMC” en meget heterogen gruppe af personer/patienter.

Det største problem hvad angår sSMC er, når diagnosen sSMC bliver stillet prænatalt. Indtil
for nylig var der ingen mulighed for at lave en klar forudsigelse af graviditetens udfald, når der prænatalt var fundet en sSMC.
Indtil for nylig var den eneste kendte kliniske korrelation mellem tilstedeværelsen af sSMC og det
kliniske billede hos barnet baseret på data fra 1998. Disse data finder stadig udbredt anvendelse i genetisk rådgivning.

Netop nu foregår der imidlertid en undersøgelse, rettet mod at etablere en bedre
genotype-fænotype sammenhæng på børn med sSMC.
Denne side samler alle publicerede tilfælde med sSMC med henblik på nærmere at
fastslå genotype/fænotype sammenhængen hos denne patient-kategori.

Som vist på de enkelte sider synes det for hvert kromosom i princippet
muligt på klinikken at adskille godartet fra alvorlig sSMC.
Hele historien er imidlertid ikke så let som vist i disse diagrammer, da der er flere faktorer,
så som uniparental disomi og tilstedevær af komplekse eller kryptiske rearrangementer,
der kan have indflydelse på det kliniske resultat.

Dr. Liehr’s gruppe i Jena, Tyskland, karakteriserer (på forespørgsel) sSMC fra hele verden.
Mail til: Thomas.Liehr@med.uni-jena.de eller efwkliehr@yahoo.com. Vi har allerede karakteriseret
sSMC hos bærere fra mange lande. Derudover har vi sat en indsamling af nye sSMC tilfælde igang.

Til dette formål leder vi efter bærere af sSMC, som vil være villige til at give 10 ml
perifert blod til opsætning af en immortaliseret cellelinie med henblik på yderligere
sSMC-undersøgelse. (Hvis interesseret, venligst kontakt Dr. Liehr i Jena,
Tyskland, for at få blanket til informeret samtykke og yderligere informationer).

Alle sSMC studier, som udføres på Institute of Human Genetics, Jena, Tyskland, er
godkendt af den etiske kommission på Friedrich Schiller Universitetet (FSU), Jena, Tyskland - international kode 1457-12/04.

Translation provided by Dr. Steen Kølvraa, Aarhus, Denmark
______________________________________________________________________________
 Kleine extra marker chromosomen = Small supernumerary marker chromosomes (sSMC)

Het constitutionele karyotype van de mens bestaat uit 46 chromosomen (46,XX of 46,XY).
Van elk chromosoom zijn er twee exemplaren aanwezig, behalve het X- en Y-chromosoom bij
de man. In totaal zijn er 24 verschillende chromosomen bij de mens (22 paar autsomen
en de geslachtschromosomen X en Y). Maar bij 2,7 miljoen individuen van de populatie zijn er geen 46,
maar 47 chromosomen aanwezig, meer bepaald 46 normale chromosomen en 1 klein extra marker chromosoom of
een small supernumerary marker chromosoom (47,XX,+mar of 47,XY,+mar) (zie figuur 1).

Deze sSMCs kunnen afkomstig zijn van elk van de 24 menselijke chromosomen en kunnen verschillende
vormen aannemen (zie figuur 2). In ongeveer 60% van de gevallen ontstaan de sSMCs de novo (spontaan
tijdens de vorming van de eicel of de zaadcel) en in 40% zijn ze overgeërfd van de ouders.
Ongeveer 30% van de dragers van een sSMC hebben klinische symptomen en 70% zijn normaal.

Dit maakt dat de naam ‘patiënt met een sSMC’ een zeer heterogene groep van personen/patiënten omvat.
Het belangrijkste probleem is de detectie van een sSMC bij een prenatale diagnose. Tot nu toe was er
geen mogelijkheid om een duidelijke voorspelling over de uitkomst van de zwangerschap te maken.

De enige klinische correlatie tussen de aanwezigheid van een sSMC en het klinisch beeld is gebaseerd op data
van 1998. Deze data wordt nog steeds gebruikt bij een genetisch consult. Momenteel wordt onderzoek gedaan
met als doel een genotype-fenotype correlatie voor sSMCs te bepalen.

Op deze pagina worden alle gepubliceerde artikelen over patiënten met een sSMC verzameld om
dit doel te bereiken. Op elke subpagina wordt voor elk chromosoom een aanwijzing
weergegeven om bij benadering(!)*** een onderscheid te maken tussen goedaardig
(klinisch normaal fenotype) en ziekte veroorzakende sSMCs.

*** De werkelijkheid is niet zo eenvoudig als in deze diagrammen wordt getoond, daar er vaak nog
bijkomstige factoren een rol spelen zoals uniparentale disomie (UPD, dit betekent dat de twee exemplaren van
een chromosomen van dezelfde ouder werd overgegeërfd) of bijkomstige complexe of cryptische
chromosoom herschikkingen. Deze kunnen het klinisch beeld mee bepalen.

De groep van Dr. Liehr in Jena, Duitsland karakteriseert (op vraag) sSMC van over
de hele wereld. Voor meer informatie kan u terecht bij: Thomas.Liehr@med.uni-jena.de or efwkliehr@yahoo.com.

Deze groep heeft al sSMCs van dragers afkomstig uit veel verschillende landen gekarakteriseerd.
Zij beheren ook een database van alle gevallen met een sSMC.
Voor aanvulling en uitbreiding van deze database zijn zij geïnteresseerd in dragers van
een sSMC die 10ml bloed willen geven om een geimmortaliseerde cellijn te maken die verder
sSMC onderzoek mogelijk maakt (indien u geïnteresseerd bent kan u Dr. Liehr in Jena,
Duitsland contacteren voor bijkomende informatie).

Al het onderzoek naar sSMC, gedaan in het Institute of Human Genetics
Jena (Duitsland) zijn goedgekeurd door de ethische comissie van het Friedrich
Schileer University (FSU) Jena, Germany-interne code 1457-12/04.

Translation provided by Dr. Liesbeth Backx, Leuven, Belgium
______________________________________________________________________________
 Pienet ylimääräiset merkkikromosomit (sSMC) = Small supernumerary marker chromosomes (sSMC)

Luontaisesti ihmisen kariotyyppi koostuu 46-sta kromosomista (46,XX tai 46,XY).
Jokaista kromosomia on kaksi kappaletta paitsi X- ja Y-kromosomi miehellä.
Yhteensä ihmisillä on 24 erilaista kromosomia (1-22 and X and Y).
Kuitenkin, noin 2.7 miljoonalla yksilöllä koko ihmispopulaatiosta on 46 kromosomin sijaan 47
kromosomia, siis 46 normaalia kromosomia ja 1 sSMC (47,XX,+mar tai 47,XY,+mar) (katso Kuva 1).

Nämä (=sSMC) voivat olla peräisin mistä tahansa ihmisen 24 kromosomista ja ne voivat olla
erimuotoisia (katso Kuva 2). Noin 60% sSMC tapauksista syntyy de-novo, ja 40% periytyy suvussa.

Noin 30% sSMCn kantajista on kliinisesti poikkeavia, ja 70% kliinisesti normaaleja.
Siksi nimike sSMC potilas sisältää hyvin heterogeenisen ryhmän henkilöitä/potilaita.
Kysymys herää kun sSMC diagnoosi tehdään ennen syntymää. Viime aikoihin asti ei ole ollut mahdollista
ennustaa selvästi raskauden lopputulosta. sSMCn ja kliinisen lopputuloksen korrelaatio on viime
aikoihin asti pohjautunut dataan vuodelta 1998. Tätä tietoa käytetään vielä yleisesti
perinnöllisyysneuvonnassa. Tällä hetkellä on menossa tutkimus sSMCn geno-fenotyypin riippuvuudesta.

Tämä sivu kokoaa kaikki sSMC:sta julkaisut tapaukset savuttaaksemme päämäärän.
On olemassa vihjeitä että periaatteessa on mahdollista erottaa benigni ja maligni sSMC toisistaan,
kuten osoitettu kullekin kromosomille eri ali-sivuilla. Koko tarina ei ole niin yksinkertainen
kuin näyttää näissä kuvaajissa koska on olemassa lisätekijöitä, kuten uniparentaalinen
disomia (UPD) tai vaihtoehtoinen kompleksi, jotka voivat vaikuttaa kliiniseen lopputulokseen.

Tohtori Liehrin ryhmä Jenassa Saksassa tunnistaa (pyydettäessä) nykyisin sSMCtä kaikkialta maailmasta.
mailto: Thomas.Liehr@med.uni-jena.de tai efwkliehr@yahoo.com

Me olemme jo tunnistaneet sSMCn synnynnäisiä kantajia useista maista.
Lisäksi, olemme perustamassa kokoelmaa sSMC tapauksista.
Tätä tarkoitusta varten etsimme sSMCn kantajia jotka haluavat luovuttaa 10 ml verta jolla voidaan luoda
kuolematon solulinja tarkempaa sSMC tutkimusta varten. Jos ole kiinnostunut,
ole hyvä ja ota yhteyttä Tohtori Liehr, Jena, Saksa että voitte ilmoittaa suostumuksenne ja saadaksenne
isätietoa. Kaikki sSMC tutkimukset jotka tapahtuvat Ihmisten Geneetikan
Instituutissa Jenassa (Saksa) ovat Friedrich Schiller Yliopiston eettisen komission hyväksymiä - sisäinen koodi 1457-12/04.

Translation provided by Dr. Sergiy Kyrylenko, Finland
______________________________________________________________________________
 Petits chromosomes marqueurs surnuméraires = Small supernumerary marker chromosomes (sSMC)

Le karyotype constitutionnel de l'homme se compose de 46 chromosomes (46,XX ou 46,XY).
Chaque chromosome est présent deux fois, les chromosomes X et Y en mâle homme exepter.
Dans l'ensemble, il y a 24 chromosomes humains différents (1 - 22 et X and Y).
A peu pres 2,7 millions individus de la population humaine entière, cependant, n'ont
pas 46, mais 47 chromosomes, c'est à dire 46 chromosomes normaux et un petit chromosome
marqueurs surnuméraires (47,XX,+mar ou 47,XY,+mar) (regardez fig. 1).

Ces petit chromosome marqueurs surnuméraires (= sSMC) peuvent provenir de chacun des
24 chromosomes humaines et avoir des apparences différentes (regardez fig. 2)

A peu près 60% des cas avec sSMC sont <de novo> / néoformez, 40% sont transmis
par héritage dans une famille. A peu près 30% des porteurs d'un sSMC sont cliniquement
anormaux, 70% sont cliniquement normaux. Ainsi, le nom «patient avec un sSMC»
comprend un groupe très hétérogène de personnes / clients.

Le problème cardinal en rapport avec sSMC se montre quand le diagnostic d’une présence
du sSMC est établi prénatalement. Jusqu'à une date récente, il n'y avait pas la possibilité
de donner un pronostic clair et précis sur le résultat de la grossesse.
Il y a encore peu de temps que la seule corrélation connue entre une présence sSMC et un
résultat clinique s'est basée sur des informations de 1998. On se sert toujours largement
de ces informations dans les consultations génétiques.

A présent, la recherche continue sa course vers une corrélation génotype-phénotype sSMC.
Cette page résume tous les cas publiés avec sSMC pour s'approcher de ce but.
Comme montré pour chaque chromosome sur chaque page chromosome-spécific: il y a des
indications qu'il est - en principe-possible (!)*** de distinguer des cas sSMC bénins des malins.
*** Toute l'histoire n'est pas si simple que ces diagrammes le montrent parce que des facteurs additionnels

comme une disomy uniparentelle (UPD) ou de complexe additionnel ou des cryptiques réarrangements sont
possibles, qui peuvent influencer le résultat clinique.

Le groupe du Dr. Liehr à Jena, Allemagne, actuellement caractèrise (sur demande)
sSMC du monde entier. Mail à: Thomas.Liehr@med.uni-jena.de ou efwkliehr@yahoo.com. Nous avons dejà
caractérisé sSMC de porteurs natifs de beaucoup de pays.

Outre cela, nous sommes en train d’etablir une liste de cas de sSMC. Dans ce but nous cherchons
des porteurs sSMC ayant l’intention de donner 10 ml de sang périphère pour en créer
une ligne cellulaire immortalisée pour des recherches ultérieures. (Si vous vous y intéressez, contactez le Dr.
Liehr à Jena, Allemagne, pour avoir une <Information pour les patients> et des informations additionnelles.)

Toutes les études sSMC effectuées à l'Institute de Genetic Humaine à
Jena (Allemagne) sont approuvées par la commission éthique de l'université Friedrich
Schiller (FSU) à Jena - code interne 1457-12/04.

Translation provided by Friedrich Liehr, Höchstadt, Germany
______________________________________________________________________________
 Kleine überzählige Markerchromosomen = Small supernumerary marker chromosomes (sSMC)

Ein gesunder Mensch hat in jeder seiner Körperzellen in der Regel 46 Chromosomen (Karyotyp: 46,XX oder 46,XY).
Jedes Chromosom ist zweimal vorhanden, abgesehen von nur je einem X- und Y-Chromosom beim Mann.
Insgesamt gibt es 24 unterschiedliche menschliche Chromosomen (1-22 und X und Y).

Bei ungefähr 2,7 Millionen Menschen (weltweit) ist es allerdings so, dass anstelle von 46 Chromosomen 47 vorliegen;
nämlich 46 normale Chromosomen und ein kleines überzähliges Markerchromosom
(Karyotyp: 47,XX,+mar oder 47,XY,+mar) (siehe Abbildung 1)

Diese kleinen überzähligen Markerchromosomen (= sSMC) können von jedem der 24 menschlichen Chromosomen
abstammen und unterschiedliche Formen haben (siehe Abbildung 2)

In etwa 60% der Fälle ist das sSMC neu entstanden, 40% der Fälle sind familiär;
d.h. das sSMC wurde von einem Elternteil an das Kind weitergegeben.
Etwa 30% der Träger eines sSMC sind klinisch auffällig, 70% klinisch unauffällig.
Folglich fast die Bezeichnung 'Patient mit einem sSMC' eine sehr breite und heterogene Personen- und Patientengruppe zusammen.

Ein Problem im Zusammenhang mit sSMC liegt meist dann vor, wenn ein sSMC
bei einer vorgeburtlichen Chromosomenanalyse gefunden wird. Denn ohne das sSMC näher charakterisiert
zu haben hat man keine Möglichkeiten die klinischen Auswirkungen des sSMC
in diesem speziellen Fall vorherzusagen. Oft wird in der genetischen Beratung dann noch
auf Daten aus dem Jahr 1998 zurückgegriffen, welche lediglich auf 300
Fällen beruhen und inzwischen überholt sind.

Derzeit führen wir Forschungen durch, welche letztlich zu einer genauen
Genotyp-Phänotyp-Korrelation für sSMC führen wird. Auf dieser Internetseite sind
zu diesem Zweck alle publizierten Fälle mit einem sSMC zusammengefasst.

Die sSMC sind nach chromosomaler Herkunft zusammengefasst.
Auf jeder dieser Seiten wird gezeigt, dass es im Prinzip möglich erscheint zwischen
‚gutartigen’ und ‚schädlichen’ sSMC zu unterscheiden (!)***.
*** Insgesamt ist die klinische Korrelation im Einzelfalls oft komplizierter als in den zusammenfassenden
Diagrammen gezeigt. Andere Faktoren können den klinischen Ausgang mit beeinflussen. Z.B. müssen im Einzelfall
immer noch das Vorliegen einer sog. uniparentalen Disomie (UPD) der Schwesterchromosomen
oder weitere komplexe oder kryptische Umbauten ausgeschlossen werden.

Die Arbeitsgruppe molekulare Zytogenetik von Dr. Liehr in Jena analysiert derzeit (auf Anfrage)
sSMC aus dem deutschsprachigen Raum sowie aus aller Welt.
mailto: Thomas.Liehr@med.uni-jena.de oder efwkliehr@yahoo.com
sSMC von Betroffenen aus vielen Nationen wurden bereits von uns charakterisiert.

Außerdem sammeln wir sSMC Fälle für Forschungszwecke.
Hierfür suchen wir nach sSMC-Trägern, die 10ml peripheres Blut spenden würden,
um eine sog. immortale Zelllinie anzulegen: (Bei Interesse bitte Dr. Liehr in Jena kontaktieren,
um einen Patientenaufklärungsbogen sowie einen Einverständniserklärung und weitere Informationen zu erhalten).

Alle sSMC Studien die am Institut für Humangenetik Jena
durchgeführt werden, wurden geprüft und genehmigt durch die Ethikkommission
der Friedrich Schiller Universität (FSU) Jena, Code 1457-12/04.
______________________________________________________________________________
 Μικρού μεγέθους, υπεράριθμα χρωμοσώματα δείκτες = Small supernumerary marker chromosomes (sSMC)

Ο φυσιολογικός καρυότυπος του ανθρώπου αποτελείται από 46 χρωμοσώματα (46,ΧΧ ή 46,ΧY).
Τα χρωμοσώματα ευρίσκονται πάντα ανά ζεύγη, εκτός των χρωμοσωμάτων Χ- και Y- στα αρσενικά άτομα.
Υπάρχουν 24 διαφορετικά χρωμοσώματα στον άνθρωπο (τα 1-22, το Χ και το Y).
Ωστόσο, περίπου 2.7 εκατομμύρια άτομα του συνολικού ανθρώπινου πληθυσμού δε φέρουν 46 αλλά
47 χρωμοσώματα. Το επιπλέον χρωμόσωμα δύναται να μην είναι ολόκληρο χρωμόσωμα αλλά
μικρού μεγέθους, το επονομαζόμενο υπεράριθμο χρωμόσωμα δείκτης (47,ΧΧ,+mar ή 47,XY,+mar) (βλ. εικόνα 1).

Αυτά τα μικρού μεγέθους, υπεράριθμα χρωμοσώματα δείκτες (=sSMC) είναι
πιθανόν να προέρχονται από οποιοδήποτε από τα 24 ανθρώπινα
χρωμοσώματα και να έχουν διαφορετικά σχήματα (βλ. εικόνα 2).

Περίπου το 60% των περιστατικών με sSMC είναι πρωτοεμφανιζόμενα σε ένα άτομο, και το 40%
προϋπάρχουν εις την οικογένεια (familiar). Περίπου το 30% των φορέων ενός sSMC είναι
κλινικά μη φυσιολογικοί και το 70% κλινικά φυσιολογικοί. Επομένως, ο όρος ‘ασθενής με sSMC
χαρακτηρίζει μια ετερογενή ομάδα ατόμων / ασθενών.

Το κύριο πρόβλημα που συνδέεται με την εμφάνιση sSMC είναι όταν η διάγνωση αυτού γίνεται στον προγεννητικό
έλεγχο. Μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να γίνουν καθαρές προβλέψεις για
την έκβαση της εγκυμοσύνης. Οι μοναδικοί γνωστοί συσχετισμοί μεταξύ της παρουσίας sSMC
και του αποτελέσματος μιας εγκυμοσύνης στηρίζονταν σε δεδομένα του 1998.

Τα στοιχεία αυτά ακόμη χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη γενετική συμβουλευτική.
Σήμερα, ο συσχετισμός γονοτύπου και φαινοτύπου κατά την παρουσία sSMC, ερευνάται. Η σελίδα αυτή
παρουσιάζει όλα τα δημοσιευμένα περιστατικά που διαθέτουν sSMC. Όπως φαίνεται για κάθε χρωμόσωμα σε κάθε
υποσελίδα: υπάρχουν κάποιες υποδείξεις που καθιστούν πιθανή (!)*** τη διάκριση ενός καλοήθους
από ένα κακοήθες sSMC, με μεγάλο κίνδυνο.
***Η ‘ιστορία’ όμως δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται από αυτά τα διαγράμματα. Υπάρχουν επιπλέον παράγοντες,
όπως η μονογονική δισωμία (UPD) ή οι επιπλέον πολύπλοκες ή κρυφές αναδιατάξεις, που πιθανόν να επηρεάσουν την κλινική εικόνα.

Η ομάδα του Dr. Liehr στην πόλη Jena της Γερμανίας, ήδη έχει ξεκινήσει, μετά από αίτημα, τη μελέτη και
το χαρακτηρισμό περιστατικών με sSMC που προέρχονται από όλο τον κόσμο.
E-mail: Thomas.Liehr@med.uni-jena.de ή efwkliehr@yahoo.com.

Έχουμε ήδη μελετήσει και χαρακτηρίσει sSMC αυτόχθονων φορέων από πολλές χώρες.
Επιπλέον, έχουμε ξεκινήσει τη συλλογή διαφόρων sSMC περιστατικών. Για το σκοπό αυτό αναζητούμε
φορείς sSCM, πρόθυμοι να δώσουν 10 ml περιφερικού αίματος. Θα δημιουργήσουμε έτσι μια αθάνατη
κυτταρική σειρά που θα είναι διαθέσιμη προς έρευνα (σε περίπτωση σχετικού ενδιαφέροντος παρακαλώ
επικοινωνήστε με τον Dr. Liehr στη Jena της Γερμανίας, για να λάβετε επιπλέον πληροφορίες και την ενήμερη συγκατάθεση).

Όλες οι μελέτες για τα sSMC που διεξάγονται στο Ινστιτούτο Γενετικής Ανθρώπου
στην πόλη Jena της Γερμανίας, είναι εγκεκριμένες από την επιτροπή ηθικής
του Πανεπιστημίου Friedrich Schiller (FSU), Jena, Γερμανία, εσωτερικός κωδικός 1457-12/04.

Translation provided by Dr. Magda Lagou, Athens, Greece
______________________________________________________________________________
 

Translation provided by Dr. Zvi Borochowitz, The Simon Winter Institute for Human Genetics Bnai-Zion Medical, Haifa, Israel
______________________________________________________________________________
 Számfeletti Kis Marker Kromoszómák = Small supernumerary marker chromosomes (sSMC)

A humán konstitúcionális kariotípus 46 kromoszómából áll (nő 46,XX; férfi 46,XY).
Mindegyik kromoszómából kettő van, kivéve az X-et és Y-t férfi esetében. Azaz 24
különböző kromoszóma létezik, 22 testi és két nemi, X és Y.

A teljes humán populációból azonban körülbelül 2.7 millió embernek 46 helyett 47 kromoszómája
van, azaz 46 normál kromoszóma és egy kis számfeletti marker kromoszóma (47,XX,+mar vagy 47,XY,+mar) (1. ábra).

A kis számfeletti marker kromoszómák (= sSMC) különböző alakúak lehetnek és a 24
humán kromoszóma bármelyikéből származhatnak (2. ábra).

Az sSMC-es esetek körülbelül 60%-a de novo eredetű, 40%-a öröklött (familiáris). A számfeletti
kis marker kromoszómát hordozó egyének körülbelül 30%-a klinikai tüneteket mutat, 70%-a
klinikailag normális. Igy az az elnevezés, hogy ”sSMC-t hordozó beteg” a hordozó egyének
egy nagyon heterogén csoportját foglalja magába.

A legnagyobb problémát az jelenti, ha az sSMC-t prenatalisan ismerik fel. Eddig nem volt lehetőség
arra, hogy ilyen esetekben világos/pontos előrejelzést adjunk a terhesség kimenetelére vonatkozóan.

Mostanáig az sSMC jelenléte és a klinikai kimenetel közötti összefüggés megadása az 1998-tól
összegyűjtött adatok alapján történt. Ezeket az adatokat még mindig széles körben használják a genetikai tanácsadások során.

A jelenleg folyó kutatások az sSMC-k genotípus-fenotípus összefüggésének tisztázására irányulnak.
Ennek a honlapnak az a célja, hogy minden publikált sSMC-s esetet összegyűjtsön.
A különböző kromoszómákkal foglalkozó oldalakon feltüntettünk, olyan utalásokat,
amelyek szerint elvben (!)*** lehetséges a jó- és rosszindulatú esetek elkülönítése.
*** A megítélés azonban nem olyan egyszerű, mint ahogy ezt a diagrammok mutatják, mivel vannak egyéb tényezők,
például uniparentális diszómia (UPD) vagy további komplex vagy rejtett átrendeződések, amelyek befolyásolhatják a klinikai kimenetelt.

Dr Liehr és munkacsoportja Németországban, Jénában a világ valamennyi országából érkező minta
esetében elvégzi az sSMC vizsgálatát (kérésre). email cím: Thomas.Liehr@med.uni-jena.de vagy efwkliehr@yahoo.com

Már sok különböző országból származó sSMC-t hordozó egyén esetében végeztük el az sSMC karakterizálását.
Mindezeken túl létrehoztuk és folyamatosan bővítjük az sSMC-esetek adatbázisát. Ezért olyan
sSMC hordozó egyéneket keresünk, akik hajlandók küldeni 10 ml perifériás vért azért, hogy abból egy
sejtvonalat hozzunk létre további sSMC kutatások céljából. (Az érdeklődők lépjenek kapcsolatba

Dr Liehr-rel Jénában, Németországban további információk és beleegyező nyilatkozat beszerzése végett).
Valamennyi sSMC-vel kapcsolatos vizsgálatot a jénai egyetem Humángenetikai és Antropológiai Intézetében
(Institute of Human Genetics) végzik a Friedrich Schiller Egyetem
(Friedrich Schuller University =FSU) etikai bizottságának engedélyével- belső kód 1457-12/04.

Translation provided by Dr. Anikó Ujfalusi , Hungary
______________________________________________________________________________